สรุปรวบยอดเกี่ยวกับพยาธิตัวกลม

แหล่งที่พบแห่งแรก ชนิด ชื่อสามัญ วิธีการติดต่อ พื้นที่ระบาด การตรวจวินิจฉัย การรักษา ลำไส้ Enterobius เข็มหมุด กินระยะไข่ ทั่วโลก เช่น ไทย ลาว...

พยาธิตัวกลมในเลือดและเนื้อเยื่อ

Angiostrongylus cantonensis พยาธิ A. cantonensis ก่อโรคพยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis) หรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Eosinophilic meningo encephalitis) มีรายงานพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องชาวพฤติกรรมรับประทานอาหารจากพวกหอยโข่งแบบดิบๆ รูปร่างลักษณะ พยาธิตัวเต็มวัยมีรูปร่างเรียว...

พยาธิตัวกลมในลำไส้เล็ก

Ascaris Lumbricoides A. lumbricoides ก่อโรคพยาธิไส้เดือน Ascariasis พบมากในเขตร้อนชื้น ในประเทศไทยพบมากในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ชุ่มชื้น พื้นที่ทำการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ โรคนี้พบได้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะพฤติกรรมของเด็กมักชอบเล่นคลุกคลีกับดิน จากรายงานการสำรวจหนอนพยาธิตัวกลมในเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี...

พยาธิตัวกลมในลำไส้ใหญ่

Trichuris trichiura T. trichiura ก่อโรคพยาธิแส้ม้า Trichuriasis พบได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไข่พยาธิจนเป็นไข่ระยะติดต่อ พบมากในเด็ก มักพบการติดเชื้อร่วมกับพยาธิไส้เดือน จากรายงานการสำรวจหนอนพยาธิตัวกลมในเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย...

การจำแนกพยาธิใบไม้

แบ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์ ได้ดังนี้          Kindom: Animalia                    Phylum: Platyhelminthes                              Class: Trematoda                                         Order: Digenea จะจำแนกชนิดตามตำแหน่งของอวัยวะโฮสต์ที่พบพยาธิตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ จึงแบ่งได้เป็น...

พยาธิใบไม้ตับ (Liver flukes)

พยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากได้สร้างความสูญเสีย แก่ประชาชนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งประเทศไทยพบอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก พยาธิใบไม้ตับที่สำคัญมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ Opisthorchis viverrini พบระบาดมากในประเทศไทย ลาว...

บทนำ

พยาธิใบไม้ มีบทบาทสำคัญมากในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประเทศไทย พยาธิใบไม้แบ่งออกเป็นกลุ่มพยาธิใบไม้ลำไส้ พยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ตับ และพยาธิใบไม้ปอดจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พยาธิใบไม้ที่มีความสำคัญ คือ พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะประเทศไทย ลาว เวียดนาม...

พยาธิใบไม้ลำไส้ (Intestinal fluke)

ในจำพวกกลุ่มพยาธิใบไม้นั้น พยาธิใบไม้ลำไส้จัดได้ว่าเป็นปรสิตที่พบมากกว่าพยาธิใบไม้กลุ่มอื่นๆ พยาธิใบไม้ลำไส้ สามารถแบ่งตามขนาดออกเป็น พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดใหญ่ เช่น Fasciolopsis buski พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดกลาง เช่น Echinostoma malayanum และพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก เช่น Phaneropsolus...

กลุ่มที่เคยจัดเป็นโปรโตซัว

Pneumocystis carinii P. carinii หรือ P. jirovecii เมื่อก่อนจัดอยู่ในกลุ่มของโปรโตซัว แต่ปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้จัดให้เป็นเชื้อรา เป็นเชื้อที่มักก่อให้เกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ มะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้เคมีบำบัด...